CPF Running Club

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

Mission 9
CPF RUN ON THE NEW WAYS
 • วัน
 • ชม.
 • นาที
 • วินาที
 • Mission 9

  เริ่มสะสมระยะทาง ระหว่างวันที่1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2567

  ลุ้นรับของรางวัลหลังจบกิจกรรมในแต่ละภารกิจ

  ระยะเวลา

  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

  2 เดือนวิ่งสะสมระยะทุกๆ 20 กิโลเมตร
  แลก 1 สิทธิ์ ในการลุ้นจับรางวัล

  ภารกิจที่: 9
  CPF RUN ON THE NEW WAYS
  กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม